ფემინისტი დედის დღიურები

დედობაზე როგორ ვილაპარაკოთ?

ისეთი საკითხები, როგორიცაა დედობა, დედობის პრაქტიკა და დედობის შრომა, იმდენად ბუნებრივ პროცესად მოიაზრება ქალების ცხოვრებაში, რომ ხშირად მათზე ლაპარაკის აუცილებლობაც კი გვავიწყდება. 

ავტორი თამთა თათარაშვილი

ვის ეკუთვნის დედა?

ამ სტატიაში შევეცდები, ჩემ მიერ ჩაწერილი ინტერვიუების მაგალითზე წარმოვაჩინო ზემოთ აღწერილი სოციალური ინტერაქციების პროცესი: ერთი მხრივ, როგორ განსაზღვრავს ადამიანების ბედს კულტურული მოლოდინები, ხოლო, მეორე მხრივ, როგორ ახდენენ ადამიანები ამ მოლოდინებზე დაფუძნებული ჩარჩოების კვლავწარმოებასა და მომავალ თაობებზე გადაცემას

ავტორი თამთა თათარაშვილი

ვინ არის ფემინისტი დედა?

საკუთარი დედის გაგებას და შენს მიმართ მისი დამოკიდებულების გადააზრებას იწყებ მაშინ, როცა თავად ხდები დედა. მე, როგორც ქალიშვილის დედამ, მხოლოდ მისი გაჩენის შემდეგ გავაცნობიერე, რომ მხოლოდ ფემინისტური ცნობიერების ქონა არაა გარანტია იმისა, რომ უნებლიედ არ იქცევი პატრიარქატის მოკავშირედ შვილის წინააღმდეგ.

ავტორი თამთა თათარაშვილი

დედობის ნიღაბს მიღმა

ფემინისტურმა კრიტიკამ დედობაზე საუბარი გამოიყვანა „ბუნებრიობის“ ჩარჩოებიდან და მიუთითა იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ დედობის პროცესს მივიჩნევთ ბუნებრივ პროცესად და დედობის შრომას ინსტინქტად, ჩვენ ვაუბრალოებთ და ვაუფასურებთ დედების შრომას, და დაუძლეველ წინააღმდეგობებს ვუქმნით იმ ქალებს, რომლებსაც ადვილად არ გამოსდით დედობრივი მოვალეობების განხორციელება.

ავტორი თამთა თათარაშვილი

დედობა, როგორც პოლიტიკური აქტი

იქნებ დედის ინსტიტუციონალიზებული ხატი, ერთგვარი კონტროლის საშუალებაა ქალებზე ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? იქნებ დედობა ყველა ქალის ინსტიქტი სულაც არ არის?   მეორე მხრივ, იქნებ დედობის ფაქტი და პროცესი იმაზე უფრო მეტი ძალაუფლების მიმცემია ქალებისათვის, ვიდრე ამას პატრიარქალური უფლება-მოვალეობები ითვალისწინებს? 

ავტორი თამთა თათარაშვილი

ამ ბლოგით გთავაზობთ წამოვიწყოთ ფემინისტური დისკუსია დედობის, როგორც გამოცდილებისა და როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგობრივ ასპექტებზე. ბლოგის მიზანია ‘დედობის’ ცნების კრიტიკული გადააზრება დედების გამოცდილებასა და ფემინისტების ხედვაზე დაფუძნებით. 

პროექტის ავტორი: გენდერის მკვლევარი და ფემინისტი, თამთა თათარაშვილი.

პროექტის ფარგლებში დადგეგმილია შემდეგი აქტივობები:
 ○ დედობის ცნების ანალიზი ფემინისტური თეორიების მიხედვით, ლიტერატურის მიმოხილვა;
 ○ ქართველ დედებთან 15 ზეპირი ისტორიის ჩაწერა და გაანალიზება;
 ○ საქართველოს რეგიონებში საჯარო დებატების ორგანიზება.